VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY

 

Zapůjčit je možno pouze rámy, pasparty do rámů je možné pouze zakoupit.

Výpůjční doba je minimálně 1 den, maximální doba výpůjčky je 2 měsíce.

Při předání skládá zákazník kauci v plné výši zapůjčeného zboží (rámů).

Po vrácení nepoškozených rámů je kauce navrácena v plné výši, výpůjčné se řídí dle aktuálního ceníku.

V případě poškození rámu je účtována pouze poškozená část rámu (například 1 rameno rámu, sklo ..)

 

 

Obchodní podmínky - zakázková výroba

 

Tyto obchodní podmínky platí pro zakázkovou výrobu zboží firmy Pavel Veverka - VEVERKA, Kostelní Hlavno 138 a Francouzská 12, 120 00 Praha 2.

 

IČ: 47139013

DIČ : 6710190421

web: www.ram.cz

e-mail: ram@ram.cz

Zákaznická linka: +420 728 30 20 30 (po-pá od 8.30 do 16.00)

 

Máme velký zájem všem zákazníkům vyjít vstříc nejen cenou celého výrobku ale i dodací lhůtou, která obvykle není delší než 4 dny. Expedice v případě osobního odběru na provozovnu VEVERKA - Rámy, Pasparty adresa Francouzská 12, 120 00 Praha 2 jsou každé úterý a čtvrtek, objednávky z pondělí jsou v urgentních případech dodány v úterý, objednávky z úterý a středy mohou být v případě volné kapacity uspokojeny již ve čtvrtek.

 

Zásilky přepravní službou jsou obvykle expedovány třetí den po obdržení objednávky. Částka za poštovné je zobrazena po výběru dodacích podmínek a je součástí celkové částky uvedené na zakázce.

 

Záruční doba na funkčnost rámového kompletu je dva roky. Nevztahuje se na mechanické poškození způsobené neodbornou nebo neopatrnou manipulací.

 

Zásilky přepravní službou jsou pojištěné, pokud je zásilka dodána v poškozeném stavu, je třeba tuto skutečnost zaznamenat s dopravcem před převzetím. Z naší strany je zaručena okamžitá náprava v nové dodávce. Zásilky jsou baleny dle platných požadavků přepravní společnosti.

 

Poštou doporučujeme zasílat jen rámy obsahující plexi normal nebo plexi antireflex. Rámy obsahující sklo je třeba vyzvedávat osobně na provozovně.

 

Pokud si nejste jisti rozměry objednaného clip rámu, prosíme Vás o zvážení objednávky, u rámu a paspart vyráběných na míru (tedy celé nabídky e-shopu) je obtížné přijmout zboží zpět bez udání důvodu.

 

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Pavel Veverka - VEVERKA se sídlem Kostelní Hlavno 138, identifikační číslo : 47139013 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Odchylná ujednání kupní smlouvy (závazné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

 

Prodávající je firma Pavel Veverka - VEVERKA se sídlem Kostelní Hlavno 138, identifikační číslo 47139013 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k odlišné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

 

Kupní smlouva

 

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná závazná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (doručením potvrzení závazné objednávky kupujícímu).

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně příslušného reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránkách www.ram.cz.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 

Pokud není sjednáno jinak, místem dodávky je osobní odběr zboží v provozovně firmy Pavel Veverka - VEVERKA na adrese Francouzská 12, 120 00 Praha 2.

 

V případě, že kupující zvolí jiný než osobní odběr zboží, je kupující povinen jinou dodací podmínku uvést do příslušné objednávky. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo prvním dopravcem, který je tuto skutečnost povinen potvrdit podepsáním předávacího protokolu nebo dodacího listu.

Osoba oprávněná zboží za kupujícího převzít bude přesně určena v objednávce. Pokud osoba oprávněna převzít zboží za kupujícího nebude uvedena v příslušné objednávce, je prodávající oprávněn předat zboží kterémukoli zaměstnanci kupujícího nebo osobě, kterou kupující písemně (lze i e-mailem) sdělí prodávajícímu.

 

Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci kupujícího, pokud tento způsob předání zboží bude mezi smluvními stranami sjednán.

 

Pokud kupující bezdůvodně zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě stanovené prodávajícím, bude kupující povinen hradit sjednanou úplatu za skladování zboží ve výši 3 % z celkové ceny zboží (včetně DPH) za každý den uskladnění zboží.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu. Vlastnické právo ke zboží nemůže podle této smlouvy vzniknout vydržením.

 

Kupní cena

 

Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce. K takto stanovené kupní ceně je obsažena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle platných právních předpisů.

Platební podmínky: lze platit dobírkou, hotovostí či platební kartou, není-li smluvně sjednáno jinak.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu může být splněn rovněž zaplacením v hotovosti na některé z provozoven prodávajícího, pokud se tak smluvní strany dohodnou.

 

Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci,

 kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické i písemné (papírové), a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.ram.cz, v den uzavření kupní smlouvy. Závazná objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání závazné objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2016.

 

 

 

ram@ram.cz

 

728 30 20 30

 

Všechna  práva  vyhrazena

Pavel Veverka - VEVERKA